De heerlijkste wijnen uit diverse landen

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid en definities

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst, aanbieding en bestelling gesloten tussen een derde en Belpaso BVBA (hierna verder aan te duiden met Belpaso), ongeacht of deze derde handelt in de uitoefening van beroep en/of bedrijf, danwel een natuurlijk persoon is.
1.2. Met Belpaso wordt bedoeld het bedrijf dat statutair gevestigd is te Kapellen (Antwerpen), 2950, aan Franselei nummer 32 in België met als BTW nummer: 881.916.179 en ondernemingsnummer 0881.916.179.
1.3. Verwijzen vraag en aanbod naar een verschillend stelsel van voorwaarden, dan zijn de hieronder vermelde voorwaarden van toepassing onder uitdrukkelijke afwijzing van alle andere en dit niettegenstaande het feit dat andere voorwaarden eerder zouden overgemaakt zijn aan Belpaso.
1.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Belpaso worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Belpaso ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de internetsite van Belpaso, www.belpaso.nl en www.belpaso.be. De voorwaarden worden u op verzoek door Belpaso gratis toegezonden.

2. Verkoopcondities

2.1. Alle overeenkomsten gesloten met Belpaso kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan.
2.2. De afgesproken prijs kan door plotselinge, niet vooraf bekende prijsstijgingen op de markt, worden aangepast tot maximaal 115% van de afgesproken prijs. Bij eventuele hogere prijsstijging heeft de koper het recht af te zien van de koop zonder dat hem kosten aangerekend kunnen worden.
2.3. Alle opgevraagde prijzen zijn in Euro en exclusief BTW en douanerechten, tenzij het leveringen in België of Nederland betreft. Wat betreft deze landen zijn de prijzen inclusief douanerechten en exclusief BTW.
2.4. Belpaso neemt enkel en alleen een verbintenis op zich tot levering van meer dan 24 flessen per bestelling alsook/of die een waarde vertegenwoordigen van meer dan Euro 150,-
2.5. Belpaso is en blijft eigenaar van de geleverde producten tot het tijdstip dat de verkrijger alle op hem rustende verplichtingen heeft voldaan, betaling van de koopprijs daaronder inbegrepen.
2.6. Klachten betreffende de levering worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum. Klachten betreffende factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
2.7. Belpaso verkoopt geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
2.8. Afbeeldingen van flessen of etiketten kunnen afwijken.
2.9. Belpaso heeft het recht om prijzen te wijzigen en/of eventuele typefouten te corrigeren. De koper heeft in het geval van een prijsverhoging recht op ontbinding van de koopovereenkomst onder vrijwaring van enige vorm van schadevergoeding, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.2 van deze voorwaarden.
2.10. Aanbod en aanvaarding dienen met elkaar in overeenstemming te zijn. Als de aanvaarding van het aanbod afwijkt, geldt zij als een nieuw aanbod, en tegelijk als verwerping van het oorspronkelijke aanbod.
2.11. Er komt uitdrukkelijk geen overeenkomst tussen partijen tot stand indien genoemde prijzen en wijze van levering niet in overeenstemming zijn met de de wil van Belpaso, tenzij de koper redelijkerwijs niet kon opmaken dat van een fout sprake was.
2.12. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de orderdatum door middel van een bancaire overschrijving.
2.13. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden.
2.14. Belpaso is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de overschrijding van de leveringstijden.
2.15. Indien de op de overeenkomst betrekking hebbende goederen een derde niet in dezelfde staat bereiken als ze aan een vervoerder zijn aangeboden, dan is Belpaso voor niet meer aansprakelijk jegens die derde, dan een vervoerder jegens Belpaso zou zijn overeenkomstig de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op het gekozen vervoermodaliteit.
2.16. Over de periode dat koper met de betaling van de door hem verschuldigde bedragen in verzuim is, is hij aan Belpaso een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente verhoogd met 3 % per jaar. Naast deze rente zal er tevens na aangetekende ingebrekestelling een schadebeding van 10% op de onbetaald gebleven factuurwaarde (inclusief BTW, taksen, etc) verschuldigd zijn door de koper.
2.17. Overeenkomstig internationaal handelspraktijk vervangt Belpaso geen flessen waarvan de kurk gebreken vertoont bij het openmaken van de fles.

3. Intellectuele eigendom

3.1. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Belpaso ( www.belpaso.nl danwel www.belpaso.be), inclusief al het materiaal dat noodzakelijk was voor het maken van die site, rust bij Belpaso. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belpaso enige informatie betrekking hebbende op de bovenvermelde sites te kopiëren en of te bewerken.

4. Privacy

4. 1. Geen van de ter beschikking van Belpaso zijnde persoonsgegevens worden aan derden verstrekt.

5. Overmacht

5.1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Belpaso ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enigerlei bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de koper mee te delen en zulks zonder dat Belpaso gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
5.2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Belpaso kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6. Reclame

6.1. Indien 2 weken zijn verstreken na het moment waarop de koopprijs opeisbaar is geworden, kan Belpaso enkel door een schriftelijke verklaring gericht aan de koper de koopovereenkomst ontbinden en de geleverde zaken terugvorderen. Tevens kan Belpaso op de koopwaar die nog in haar bezit is een retentierecht uitoefenen zolang de koper niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Eventuele risicos die de koopwaar ondergaat gedurende de periode dat het retentierecht wordt uitgeoefend, vallen volledig ten laste van de koper. Wanneer er gedurende het retentierecht extra kosten ontstaan voor bewaring, douane, verzekering etc., kunnen deze kosten boven de afgesproken koopprijs worden aangerekend aan de koper.

7. Toepasselijk recht alsook de bevoegde rechter

7.1. Op alle rechten, verplichtingen en aanbiedingen, overeenkomsten en bestellingen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2. Alle tussen Belpaso en derden gerezen geschillen worden uitdrukkelijk voorgelegd aan de Nederlandse rechter te Breda..
7.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.